piątek, 31 stycznia 2014

Henri Rieben Scholarship (Uniwersytet w Lozannie)

Fundacja Jean Monnet pour l’Europe z siedzibą w Lozannie ogłosiła właśnie czwartą edycję swojego konkursu dla doktorantów będących na zaawansowanym etapie prac badawczych. Nagrodą jest stypendium im. Henri Rieben Scholarship na sfinansowanie pobytu na Uniwersytecie w Lozannie (na okres od 1 do 6 miesięcy). Tematyka badań musi dotyczyć szeroko pojętej integracji europejskiej i obejmuje również prawo.

Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2014 r. Samo ogłoszenie można znaleźć tu (tylko w języku francuskim).

sobota, 25 stycznia 2014

Nowy numer czasopisma "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2/2013

Kilka dni temu ukazał się nowy numer Stosunków Międzynarodowych - International Relations (2/2013).

Spis treści (zob. również tutaj) obejmuje następujące artykuły:
J a c e k C z a p u t o w i c z, Teoretyczne wyjaśnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
R a f a ł Te n e r o w i c z, System międzynarodowy w teorii stosunków międzynarodowych
J u s t y n a N a k o n i e c z n a, Działania ruchów alterglobalistycznych na rzecz ochrony różnorodności kulturowej
P a t r y c j a  G r z e b y k, Prawo do pokoju
J o a n n a K u l s k a, „Ambiwalencja świętości” jako przejaw czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych
S t a n i s ł a w  Mu s i a ł, Demografi czno-polityczne aspekty obecności muzułmanów we Francji
K a r o l  C i e n k u s, Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej
z krajami Azji
A d r i a n a  Ł u k a s z e w i c z, Polityka bezpieczeństwa żywnościowego państw Zatoki Perskiej w XXI wieku
Mi r o n  L a k o m y, Cyberwojna – ujęcia definicyjne
R a f a ł  U l a t o w s k i, Niemiecki eksport uzbrojenia w XXI wieku
R a f a ł  Wiś n i e w s k i, Determinanty wyścigu zbrojeń podwodnych w regionie Azji i Pacyfiku
Ma r e k Ma d e j, Security Studies in Context of International Relations – Child, Cousin or Just Close Neighbour?

Profil Stosunków Międzynarodowych - International Relations obejmuje zagadnienia prawa międzynarodowego i stąd też w każdym numerze zainteresowani tą właśnie tematyką znajdą coś dla siebie.

Pismo ma obecnie 7 punktów wg ministerialnej listy. Więcej informacji o piśmie i zasadach składania tekstów do publikacji, zobacz tutaj.

wtorek, 21 stycznia 2014

Oferta Pracy: UNIDROIT

UNIDROIT aktualnie poszukuje osoby na stanowisku Legal Officer. Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości porównawczego prawa prywatnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego. 

CV oraz list motywacyjny można przesyłać do 10 marca 2014 r. na adres jobs(at)unidroit.org. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Call for papers: Judging in the 21st Century (Nottingham, wrzesień 2014)

Society of Legal Scholars ogłosiło właśnie call for papers na swoją drugą coroczną konferencję „Judging in the 21st Century”, która odbędzie się 8 września 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham.Wśród obszarów badawczych, którymi są szczególnie zainteresowani organizatorzy, znalazły się między innymi prawo traktatów oraz bezpieczeństwo międzynarodowe.

Call jest kierowany wyłącznie do aktualnych doktorantów. Termin przysłania propozycji referatów (max 300 słów) upływa 28 lutego 2014 r. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

środa, 15 stycznia 2014

Call for papers: Proportionality in International Law (Getynga, wrzesień 2014)

German Society of International Law wraz z Working Group of Young Scholars in Public International Law wspólnie organizują konferencję naukową zatytułowaną „Proportionality in International Law”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2014 na Uniwersytecie w Getyndze. Organizatorzy są szczególnie zainteresowania następującymi obszarami:

- teoria oraz historia prawa międzynarodowego
- prawo UE
- prawa człowieka (szczególnie Europejska Konwencja Praw Człowieka)
- międzynarodowe prawo humanitarne
- prawo WTO oraz międzynarodowe prawo inwestycyjne
- międzynarodowe prawo ochrony środowiska

Propozycje referatów (max. 500 słów) należy przesyłać do 15 lutego 2014. Preferowani będą młodzi naukowcy. Więcej szczegółów można znaleźć tu.

wtorek, 14 stycznia 2014

Call for papers: ESIL International Law Interest Group Workshop (Wiedeń, wrzesień 2014)

W ramach jubileuszowej konferencji ESIL (ESIL 10th Anniversary Conference International Law and..., o której informowaliśmy tu) przewidywana jest również dodatkowa całodzienna sesja dotycząca międzynarodowego prawa gospodarczego, która odbędzie się 3 września 2014 r. Organizatorzy właśnie ogłosili call for papers na to wydarzenie i zapraszają do składania propozycji referatów (max 800 słów) w następujących czterech obszarach:

- non-commercial values in WTO and investment law; 
- transparency and participation in international economic law; 
- preferential trade agreements and global trade; 
- the EU draft investment treaty model and recent developments. 

Propozycje referatów można nadsyłać do 1 marca 2014 r. Organizatorzy przewidują publikacje wybranych artykułów. Więcej szczegółów, w tym tych dotyczących procedury przesyłania propozycji referatów oraz tematyki spotkania, można znaleźć tu.

czwartek, 9 stycznia 2014

Konkurs dla młodych badaczy: ASIL Private International Law Paper Prize

American Society of International Law ogłosiło konkurs na najlepszy esej z 2013 roku z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Prace badaczy poniżej 35 roku życia, dowolnej długości, niekoniecznie opublikowane, można nadsyłać do 15 marca.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj.

środa, 8 stycznia 2014

Księga Pamiątkowa prof. Ernst-Ulricha Petersmanna

Nakładem Martinus Nijhoff Publishers ukazała się właśnie Reflections on the Constitutionalisation of International Economic Law Liber Amicorum for Ernst-Ulrich Petersmann, którego niedawno gościliśmy w Warszawie podczas zorganizowanej przez INP PAN Konferencji Constitutionalisation and Fragmentation of International Law Revisited (zob. nasz post tutaj).

W tomie pod redakcją Marise Cremona (European University Institute), Peter Hilpold (University of Innsbruck), Nikos Lavranos (MSZ Holandii), Stefan Staiger Schneider (European University Institute) i Andreas R. Ziegler znajdziemy m.in. tekst naszego redakcyjnego kolegi Łukasza Gruszczyńskiego Tobacco Products in WTO Law.

50 rocznica Van Gend en Loos

Z okazji 50 lecia ogłoszenia jednego z ważniejszych orzeczeń dla rozwoju prawa wspólnotowego w sprawie Van Gend en Loos, w maju 2013 roku Trybunał Sprawiedliwości UE zorganizował specjalne jednodniowe kolokwium .

Podsumowaniem wydarzenia w którym wziął udział szereg wybitnych specjalistów jest opublikowana właśnie praca zbiorowa Actes de Colloque/Conference Proceedings. Obok wspomnień uczestnika tamtych wydarzeń oraz zapisu debaty, w publikacji znajdziemy także polski akcent w postaci tekstu obecnego Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości (zob. na post tutaj) prof. Macieja Szpunara, Van Gend en Loos from the perspective of new Member States.

poniedziałek, 6 stycznia 2014

Call for papers: Stepping Away from the State: Universality and Cosmopolitanism in International and Comparative Law (Cambridge, maj 2014)

The Cambridge Journal of International Law (CJICL) zaprasza do przesyłania propozycji referatów w ramach organizowanej przez Journal konferencji „Stepping Away from the State: Universality and Cosmopolitanism in International and Comparative Law”. Konferencja odbędzię się 10-11 maja 2014 r. w St John’s College Divinity School, University of Cambridge. Celem konferencji jest krytyczne spojrzenie na tradycyjne pojmowanie prawa międzynarodowego, w którym państwo jest centralnym podmiotem. 

Propozycje referatów (max 300 słów) wraz z CV można przesyłać do 26 stycznia 2014 r. za pomocą specjalnego elektronicznego formularze który jest dostępny tu.

Więcej informacji można znaleźć tu.

Call for papers: 10th International Workshop for Young Scholars. New Directions in EU and Global Risk Regulation (Paryż, grudzień 2014)

The European Law Journal, HEC Paris oraz Peking University School of Transnational Law zapraszają do składania propozycji referatów na 10th International Workshop for Young Scholars organizowanych w tym roku pod hasłem "New Directions in EU and Global Risk Regulation. Regulatory Autonomy, Evidence-based Policymaking and International Regulatory Co-operation". Warsztaty odbędą się w Paryż w grudniu 2014 r. Zaproszenie jest skierowane jedynie do doktorantów oraz doktorów, którzy otrzymali tytuł nie wcześniej niż 15 marca 2013 r. Termin przesyłania propozycji referatów (max 500 słów) upływa 15 marca 2014 r.

Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w konferencji są pokrywane przez organizatorów.

Wiecej informacji jest dostępnych tu.