sobota, 25 stycznia 2014

Nowy numer czasopisma "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2/2013

Kilka dni temu ukazał się nowy numer Stosunków Międzynarodowych - International Relations (2/2013).

Spis treści (zob. również tutaj) obejmuje następujące artykuły:
J a c e k C z a p u t o w i c z, Teoretyczne wyjaśnienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
R a f a ł Te n e r o w i c z, System międzynarodowy w teorii stosunków międzynarodowych
J u s t y n a N a k o n i e c z n a, Działania ruchów alterglobalistycznych na rzecz ochrony różnorodności kulturowej
P a t r y c j a  G r z e b y k, Prawo do pokoju
J o a n n a K u l s k a, „Ambiwalencja świętości” jako przejaw czynnika religijnego w stosunkach międzynarodowych
S t a n i s ł a w  Mu s i a ł, Demografi czno-polityczne aspekty obecności muzułmanów we Francji
K a r o l  C i e n k u s, Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej
z krajami Azji
A d r i a n a  Ł u k a s z e w i c z, Polityka bezpieczeństwa żywnościowego państw Zatoki Perskiej w XXI wieku
Mi r o n  L a k o m y, Cyberwojna – ujęcia definicyjne
R a f a ł  U l a t o w s k i, Niemiecki eksport uzbrojenia w XXI wieku
R a f a ł  Wiś n i e w s k i, Determinanty wyścigu zbrojeń podwodnych w regionie Azji i Pacyfiku
Ma r e k Ma d e j, Security Studies in Context of International Relations – Child, Cousin or Just Close Neighbour?

Profil Stosunków Międzynarodowych - International Relations obejmuje zagadnienia prawa międzynarodowego i stąd też w każdym numerze zainteresowani tą właśnie tematyką znajdą coś dla siebie.

Pismo ma obecnie 7 punktów wg ministerialnej listy. Więcej informacji o piśmie i zasadach składania tekstów do publikacji, zobacz tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz