niedziela, 7 sierpnia 2016

Call for papers: „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” Kraków, 17-18 listopada 2016 r.


Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na konferencję: „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej”. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 17–18 listopada 2016 r.

Założenia i opis konferencji

Przyzwyczajeni jesteśmy postrzegać prawo, w tym prawo międzynarodowe z perspektywy europocentrycznej. Uznając wprawdzie, że prawo powszechne wykracza poza Europę, przyjmujemy że praktyka państw europejskich miała największy wpływ na jego kształtowanie i nadal odgrywa wiodącą rolę. Równocześnie dostrzegamy, że współczesny świat jest coraz bardziej złożony z krzyżującymi się wpływami różnych kultur prawnych, tradycji cywilizacyjnych i światopoglądowych, a także religii, w tym islamu. 

Wychodzimy z inicjatywą przyjrzenia się relacji islamu i prawa, w szczególności zaś prawa międzynarodowego. Podejmujemy próbę odniesienia dziedzictwa prawnego islamu, prawa koranicznego i jego konsekwencji do standardów prawnych w pierwszym rzędzie prawa międzynarodowego, ale także krajowych porządków prawnych. Takie rozważania są bardzo aktualne wobec współczesnych ruchów migracyjnych w Europie; napięć pojawiających w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo na styku kultury zachodniej i muzułmańskiej; czy fenomenu państwa islamskiego i jego działalności, w tym także obaw i zagrożeń związanych z aktywnością terrorystyczną.

Nie jesteśmy zainteresowani sloganami i utartymi stereotypami. Celem konferencji jest przeprowadzenie wieloaspektowej, naukowej debaty o styku islamu i „cywilizacji zachodniej” przede wszystkich w przestrzeni prawnej. Przy tak zarysowanych granicach dyskursu nie czujemy się jednocześnie związani nadmierną poprawnością polityczną i oczekujemy odważnych pytań i tez, ale także ich rzetelnej weryfikacji.

Tematy konferencji

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma skupić się na czterech głównych nurtach rozważań: 1. – koncepcji prawa w islamie oraz relacji islam a prawo międzynarodowe; 2. – statusie jednostki w islamie; 3. – wolności religijnej w świecie islamu; oraz 4. – cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowaniach islamu. Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień zmyślą o wpisaniu się w jeden z zaproponowanych nurtów dyskusji. 

Wśród przykładowych zagadnień można wskazać:

1. Koncepcja prawa w islamie. Islam a prawo międzynarodowe: Koran jako źródło prawa i następcza interpretacja prawa koranicznego; charakter islamu a kwestia jego ewolucji i reformowalności; prawo islamskie o państwie, demokracji i praworządności; wpływ islamu na prawo międzynarodowe; takijja i zasada pacta sunt servanda w stosunkach traktatowych; użycie siły w islamie, dżihad a koncepcja wojny sprawiedliwej; dopuszczalne środki prowadzenia działań zbrojnych; prawna kwalifikacja ataków samobójczych.

2. Status jednostki w islamie: Traktowanie cudzoziemców w islamie; status mniejszości narodowych i etnicznych; pozycja prawna kobiet, relacje małżeńskie w islamie; islam a europejski model ochrony praw człowieka; islam a prawo do życia; islam a zakaz niewolnictwa i poddaństwa; wymiar sprawiedliwości w islamie; prawa dzieci w islamie.

3. Wolność religijna w świecie islamu: Islam a wolność światopoglądowa i religijna; apostazja w ocenie islamu; status i traktowanie mniejszości religijnych: chrześcijan, żydów; pozycja prawna i faktyczna osób bezwyznaniowych; wymogi religijne dotyczące ubioru; dopuszczalność prawna uboju rytualnego.

4. Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania islamu: Ochrona stanowisk archeologicznych i dzieł sztuki w świecie islamu; islamska bankowość i ekonomia; zagrożenia kryminologiczne i kryminalne na tle porównawczym.

Zgłoszenia udziału i wystąpień

Zapraszamy osoby zainteresowane wygłoszeniem referatów do przesyłania zgłoszeń do dnia 1 września 2016 r. na adres: Karol Magoń, magonk@uek.krakow.pl

Propozycje wystąpień, nie dłuższe niż 300 słów, powinny zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, jej stopień / tytuł naukowy, afiliację, temat proponowanego wystąpienia oraz jego podstawowe tezy i założenia metodologiczne. Komitet organizacyjny poinformuje o przyjęciu zgłoszeń do dnia 11 września 2016 r. Po konferencji organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji bez wygłaszania referatu prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa (imię i nazwisko, stopień / tytuł naukowy, afiliację) do dnia 16 września 2016r. na podany wyżej adres mailowy.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł; o jej uiszczenie prosimy do dnia 16 września 2016 r. – szczegółowe dane zawarte są poniżej w „Informacjach praktycznych”.

Program ramowy konferencji

Konferencja rozpocznie się w czwartek, 13 października obiadem o godz. 12:00. Obrady merytoryczne rozpoczną się o godz. 13:00 i w dwóch sesjach rozdzielonych przerwą kawową potrwają do ok. godz. 18:00. Wieczorem w tym dniu przewidujemy uroczystą kolację dla uczestników konferencji.

Obrady w piątek, 14 października rozpoczną się o godz. 9:00. Przewidujemy również dwie sesje z przerwą kawową. Obrady potrwają do ok. godz. 13:00, a ostatnim akcentem konferencji będzie obiad.

Wszystkie sesje podczas konferencji będą miały charakter plenarny, nie przewidujemy równoległych paneli. Pełny program konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konferencji.

dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 


Informacje praktyczne

Miejsce konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Termin konferencji: 17–18 listopada 2016 r.

Terminy zgłaszania udziału w konferencji:
z referatem: 1 października 2016 r. 
bez referatu: 16 października 2016 r. 

Opłata konferencyjna: 300 zł – opłata obejmuje posiłki w trakcie konferencji oraz materiały konferencyjne, natomiast nie obejmuje noclegu.

Termin wniesienia opłaty: 16 października 2016 r.

Dane do przelewu: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Finansów i Prawa
konto: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
91 1060 0076 0000 3210 0014 4436
tytułem: Opłata konferencyjna, „Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej” (imię i nazwisko osoby uczestniczącej)

Noclegi: Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Uczestnicy proszeni są o rezerwacje we własnym zakresie.

Komitet organizacyjny: dr hab. Paweł Czubik, prof. UEK
mgr Karol Magoń, sekretarz, magonk@uek.krakow.pl

Więcej informacji: Strona internetowa Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz